f5e3465b6beda2962716dd290c9492b2

Thời đại nào rồi mà các anh còn cái tư tưởng cấm vợ về nhà ngoại ăn Tết?

Chẳng hiểu anh tự hào cái gì mà lên mạng rao giảng đạo đức, phát ngôn hống hách như vậy? Đọc bài viết “Gửi các chị vợ đang xồn xồn…

Read more »